Zpět

NOVÝ HRÁDEK - okr.Náchod


Firma ALVYEN-Voděrady-Nová Ves vystavěla v létě roku 1995 na připravených základech pro nedodané VE 315-Vítkovice, a.s., čtyři VE typu EKOV, každá o výkonu 400 kW. Jednalo se o prototypové výrobky, stejně jako v lokalitě Boršice u Buchlovic. Vzdálenost od zástavby zhruba 200 m, výška tubusu 30 m.

TECHNOLOGIE : Jednalo se o provozně neodzkoušená zařízení. Ve fázi montáže a uvádění do provozu se ladila jak mechanická, tak i elektrická část. Řada problémů se vyskytla s rotory, měnil se úhel náběhu listů rotoru. V důsledku kolize listů rotoru s tělem tubusu došlo k mechanickému poškození listů. Docházelo k "přetáčení" elektrárny, kdy okamžitý výkon přesahoval až o 400 kW výkon nominální. Společnost EKOV k potlačení tohoto efektu následně namontovala na rotorové listy příruby, které umožňují mechanicky nastavitelnou změnu úhlu listu a tím snížení nominálního výkonu při nárazech větru. Zkušební provoz farmy byl povolen Stavebním úřadem Náchod do 30. 9. 1997, nebyl však využit pro vysokou hlučnost (v nočních hodinách musela být farma odstavena). Po uvedeném termínu nebyla stavba zkolaudována a nemohla tedy být trvale provozována. Od roku 1999, kdy se prakticky farma stala majetkem VČE, a.s., byly zahájeny opravy nedostatků, z větší části vlastními pracovníky VČE.

V rámci odstraňování poruch a odhlučnění elektráren E400 bylo provedeno :
- vylepení vnitřních prostor gondol tlumicími rohožemi z minerálních vláken podle praktických zkušeností z provozu německých elektráren Brilon, Hameln a Pderbon
- výměna a seřízení převodových skříní otoče gondoly
- kontrola a seřízení hlavních převodových skříní
- seřízení vůlí a seřízení mechanických provozních brzd včetně výměny obložení a přítlačných pružin
- dosypání antivibračních tlumicích prstenců věží pískem
- snížení mechanického krouticího momentu na hřídeli rotoru změnou nastavení náběhu listů rotoru
- úprava povrchu listů rotoru
- úprava brzdicích lopatek rotorů
- vymezení vůlí nábojů rotorů na hřídeli

Uvedeným souborem prací byly v podstatě odstraněny veškeré mechanické závady, méně spolehlivé zůstává ještě natáčení lopatek listů rotorů. Po elektrické stránce je vše v pořádku, problémem je nadále působení statické elektřiny - při bouřkách dochází k proražení čidel, pravděpodobně vlivem rozdělení elektrických částí do gondoly a do rozvaděče u paty tubusu.

INVESTIČNÍ NÁKLADY: V roce 1993 byla VE EKOV 400 nabízena za smluvní cenu 7,2 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu náklady na dopravu, výstavbu a připojení, pak celkové investiční náklady lze odhadnout na více než 33 mil. Kč. Další náklady byly vynaloženy na odstranění závad a výše uvedené úpravy.

VLASTNICTVÍ : Firma ALVYEN vlastnila pozemek, základy a velín. Spoluvlastníkem farmy se stala VČE, a.s., Hradec Králové, která postupně získala 100% vlastnictví. Uvádí se, že v počátku skutečným vlastníkem farmy byla německá leasingová společnost s tím, že VČE, a.s., byla ručitelem za směnky, vystavené na účet leasingové společnosti. VČE, a.s., uhradila směnky a v současné době je praktickým vlastníkem farmy.

Firma EKOV z Frýdku-Místku pro finanční nedostatečnost nereagovala na požadavky oprav. V srpnu 1997 byl podán návrh na konkurs a žaloba VČE, a.s., u Krajského soudu v Ostravě nebyla dosud projednána. S ohledem na nemožnost komunikace se zástupci firmy zahájila VČE, a.s., provádění oprav vlastním nákladem a vlastními silami.

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 578 m. Větrný atlas udává průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10 m 3,8 m/s (za předpokladu extrémní chyby +0,5 až 4,3 m/s), ve výšce 30 m pak 4,5 až 4,7 m/s. Zásoba větrné energie není podle tohoto podkladu dostačující pro stavbu farmy větrných elektráren s celkovým výkonem 1,6 MW. Ve střední Evropě se uznává za spodní hranici, vhodnou pro výstavbu velkých VE, průměrná roční rychlost větru ve výšce 10 m větší než 4,9 m/s. (Dle německého zákona, platného od dubna 2000, má být ve výšce 30 m rychlost větší než 5,5 m/s.)

Podle skutečných měření jsou rychlosti větru na jednotlivých strojích rozdílné a dosahují v průměru za posledních 5 let (od srpna 1995 do září 2000 na strojích 1-4 ve výšce 32 m):
0-5 m/s......35% času........41%.........53%........45% času měření
5-10 m/s.....58% času........49%.........42%........45% času měření
10-15 m/s.....6% času.........9%...........5%.........9% času měření
15-20 m/s.....1% času.........1%...........0%.........1% času měření
Z toho lze usuzovat na možnost cca 50% využití instalovaného výkonu elektráren při rychlostech v rozmezí 5-10 m/s, skutečnost při zkušebním provozu byla cca 25%.

PERSPEKTIVA : Úroveň větrné energie lokality a pětiletá nefunkčnost skupiny čtyř VE varují před eventuálními pokusy investovat do dalšího rozšiřování VE v dané lokalitě. Po provedení úprav se snížila hlučnost tak, že vyhovuje hygienickým normám pro denní i noční provoz (měření provedeno 15.12.2000-zvukové spektrum obsahuje jen aerodynamický hluk rotoru). Očekává se již jen oficiální vyjádření Hygieny Ústí nad Orlicí (bývalá Národní hluková laboratoř ČR) a bude zažádáno o kolaudaci a povolení k trvalému provozu.

Zpět